پروفایل سامان حناساب

سامان حناساب برنامه نویس و تایپیست
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران

برناه نویس و تایپیست و تولیدکننده محتوا 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید