پروفایل Parsa Soltani

Parsa Soltani تایپیست
3 سال تجربه 2 پروژه کار کرده ایران

تایپیست 

سابقه کار (2)