پروفایل نسرین میزبان

نسرین میزبان تایپیست- مترجم
3 سال تجربه 2 پروژه کار کرده ایران

تایپ متون. پروژه ها و … ترجمه متون تخصصی زیست شناسی و علوم تجربی 

سابقه کار (2)