پروفایل Davod Azimi

Davod Azimi تایپیست
5 سال تجربه 1 پروژه کار کرده ایران

تایپیست ادمین

سابقه کار (1)